Rewitalizacja Bychawy

Rewitalizacja

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:


  • - mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

  • -inni mieszkańcy gminy

  • -podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

  • -podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

  • -jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

  • -organy władzy publicznej;


Szukaj

Najnowsze wpisy

Kategorie